ἄτερπος

in α

COMPOUND: ἄτερπος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘unpleasing, joyless’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root τερπ- (τέρπομαι) ‘have full enjoyment of, enjoy to one’s heart’s content’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VI, 285
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. under ἀτερπής; τέρπος, –εος is not attested in Homeric Greek