Ἄτλας

in α

COMPOUND: Ἄτλας, -αντος
CATEGORIZATION: N [α+V+Suf]
MEANING: ‘Atlas’
ETYMOLOGY: ἀ- copulativum + verbal root τλα- (/τλη-, ἔτλην) ‘suffer, undergo’ + noun suf. -ς (<ντς), -ντος
OCCURRENCE: Od. I, 52
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: