ἅπας

in α

COMPOUND: ἅπας, -ασα, -αν
CATEGORIZATION: A [α+A]
MEANING: ‘quite all, the whole’
ETYMOLOGY: ἀ- copulativum πᾶς, πᾶσα, πᾶν ‘all’
OCCURRENCE: Il. I, 535; II, 14, 31, 68; III, 78; VII, 56, 153, 281, 316; VIII, 17; IX, 159, 586, 591; XI, 98, 217, 535, 627, 847; XII, 186; 271, 344, 357; XIII, 374; XIV, 35, 79, 273, 278, 332; XV, 506; XVII, 559, 583; XX, 156, 243, 400, 500; XXI, 451; XXII, 410; XXIII, 189, 421, 890; XXIV, 98, 237; Od. II, 48, 81, 171, 226, 239, 289, 353; III, 34; V, 262, 384; VII, 129, 331; VIII, 284, 487, 566; IX, 6, 432; X, 227, 432; XI, 234, 420, 442; XIV, 19, 57, 196, 286, 307, 445; XV, 17, 116, 158, 455; XIII, 297; XVII, 12, 244; XIX, 332, 372, 421, 515; XIX, 229, 331, 372, 421, 515; XX, 75, 85; XXII, 309, 446; XXIII, 309; XXIV, 77, 184, 530.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. sg., nom. n. sg., gen. f. sg., acc. m. sg., acc. n. sg., nom. m. pl., nom. f. pl., gen. m. pl., gen. n. pl., dat. m. pl., acc. m. pl., acc. f. pl., acc. n. pl.,
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: first member ἅ- is not a free word