ἐγχεσίμωρος

in ε

COMPOUND: ἐγχεσίμωρος, –ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fighting with the spear’
ETYMOLOGY: ἐγχεσί- (ἔγχος, –εος) ‘spear, lance’ + verbal root μωρ- (μάρναμαι) ‘fight, do battle’ or (*-mōros) ‘famous’ + adj. suf. –ος, –ον
OCCURRENCE: Il. II, 692, 840; VII, 134; Od. III, 188
CASE/NUMBER/GENDER: nom. m. pl., acc. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: maybe case form (dative) as first member