ἐεικοσάβοιος

in ε

COMPOUND: ἐεικοσάβοιος, -ον
CATEGORIZATION:A [A+N+Suf]
MEANING: ‘worth twenty oxen’
ETYMOLOGY: ἐεικοσα- (=ἐεικοσι with -α of δέκα) + noun root βοϝ– (βοῦς, βοός) ‘ox’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. I, 431; XXII, 57
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: uncertain spelling