ἐναλίγκιος

in ε

COMPOUND: ἐναλίγκιος, (also -η), -ον
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘like, resembling’
ETYMOLOGY: ἐν ‘in’ + αλίγκιος ‘like’ 

OCCURRENCE: Il. V, 5; XIII, 242; XIV, 290; Il. XVII, 583; XIX, 250; XXII, 410; Od. I, 371; II, 5; IV, 310; VII, 5; IX, 4; XIII, 89; XVI, 209, 273; XVII, 202, 337; XIX, 267; XXIV, 148, 157, 371
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sing., nom. m. pl., acc. n. pl., acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: compound ἐναλίγκιος is more freq. than ἀλίγκιος