ἐναντίβιος

in ε

COMPOUND: ἐναντίβιος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘set against, hostile’
ETYMOLOGY: adj. stem ἐναντι- (ἐναντίος, -α, -ον) ‘opposite’ + noun root βι- (βία, -ας) ‘bodily strength, force’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VIII, 168, 255; X, 451; XV, 179; XVII, 490; XX, 85, 130; XXI, 266, 477; XXII, 223; Od. XIV, 270; XVII, 439
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg. (adv.)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: in Hom. only as n. adv. ἐναντίβιον ‘face to face, against’. Prob. enlargement of ἀντίβιος ‘opposing’ under the influence of ἐναντίον