ἐναντίος

in ε

COMPOUND: ἐναντίος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘opposite’
ETYMOLOGY: ἐν ‘in’ + ἀντίος, –ία, –ίον (ἀντί) ‘opposite’ 
OCCURRENCE: Il. I, 534; III, 433 (adv); V, 12, 497; VI, 106, 247, 251, 394; IX, 190, 559; XI, 67, 129, 214; XII, 377; XIII, 106, 448; XV, 88, 304, 454; XVII, 343; XX, 97, 164, 252, 257; XXI, 574; Od. VI, 329; X, 89, 391, 412; XIII, 226; XIV, 278; XVII, 544; XXII, 65; XXIII, 89, 107
CASE: acc. n. sg., nom. m. pl., nom. f. pl., nom. f. sg., nom. m. sg., nom. m. du.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: = ἀντίος is rare in Prose. N. sg. freq. used as adv. ‘opposite, facing, against, etc.’.