ἐνεύναιος

in ε

COMPOUND: ἐνεύναιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘on which one sleeps’
ETYMOLOGY: ἐν ‘in’ + noun root εὐν- (εὐνή) ‘bed’ + adj. suf. -αιος, -ον
OCCURRENCE: Od. XIV, 51, XVI, 35
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinate (P-complement) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: χήτει ἐνευναίων for want of bed-furniture