ἐνθύμιος

in ε

COMPOUND: ἐνθύμιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘taking to heart, weighing upon the mind’
ETYMOLOGY: ἐν- ‘in’ + noun root θυμ- (θυμός, -οῦ) + adj. suf. –ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. XIII, 421
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: