ἐννεακαίδεκα

in ε

COMPOUND: ἐννεακαίδεκα
CATEGORIZATION: Num [Num+καί+Num]
MEANING: ‘nineteen’
ETYMOLOGY: ἐννέα ‘nine’ + καί ‘and’ + δέκα ‘ten’
OCCURRENCE: Il. XXIV, 496
CASE/GENDER/NUMBER: indecl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: syntagmatic compound
NOTES: