ἐννεόργυιος

in ε

COMPOUND: ἐννεόργυιος, -ον 
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]   
MEANING: ‘nine fathoms long’    
ETYMOLOGY: num. stem ἐννέ- (ἐννέα) ‘nine’ + noun stem όργυ- (ὄργυιᾰ) ‘ the length of the outstretched arms, about 6 feet or I fathom’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. XI, 312.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric         
CLASSIFICATION: determinative – dvigu   
NOTES: