Ἐννοσίγαιος

in ε

COMPOUND: Ἐννοσίγαιος
CATEGORIZATION: N/A [N+N+Suf]
MEANING: ‘Earth-shaker’ 
ETYMOLOGY: noun stem ἔννοσί- (ἔννοσις)‘shaking, quake’ + γαι- (γαῖα) ‘earth’ + suf. -ος
OCCURRENCE: Il. VII, 455; VIII, 201, 440; IX, 183, 362; XII, 27; XIII, 43, 59, 677; XIV, 135, 355, 510; XV, 173, 184, 218, 222; XX, 20, 310; XXI, 462; XXIII, 584; Od. V, 423; VI, 326; IX, 518; XI, 102, 241; XIII, 140;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (N-complement) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: Ep. for Ἐνοσίγ-, as a name of Poseidon