ἐνοσίχθων

in ε

COMPOUND: ἐνοσίχθων, ονος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘earth-shaker’
ETYMOLOGY: noun stem ἔνοσι-  (ἔνοσις) ‘shaking, quake’ + noun root χθ- (χθών, χθονός)  ‘earth’ + noun suf. – ων, -ονος 
OCCURRENCE: Il. VII, 445; VIII, 208; 7I, 74; XI, 751; XIII, 10, 34, 65, 89, 215, 231, 554; XIV, 150, 384; XV, 41, 205; XX, 13, 63, 132, 291, 318, 330, 405; XXI, 287, 435; Od. I, 74; III, 6; V, 282, 339, 366; 375; VII, 35, 56, 271; VIII, 354; IX, 283, 525; XI, 252; XII, 107; XIII, 125, 146, 159, 162; XX, 13, 63, 132, 291, 318, 330, 405;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.,  dat. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (N-Argument) – tatpuruṣa  (N-governing)
NOTES: epith. of Poseidon