ἐντεσιεργός

in ε

COMPOUND: ἐντεσιεργός, -όν
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘working in harness’
ETYMOLOGY: ἐντεσι- (ἔντεα, τά) ‘fighting gear, arms; furniture, appliances’ + noun stem/root ἐργ(ο)- (ἔργον, -ου) ‘work’ + adj. suf. -ός, -όν 
OCCURRENCE: Il. XXIV, 277
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: case form (dative) as first member?