ἐπήρετμος

in ε

COMPOUND: ἐπήρετμος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘equipped with oars’
ETYMOLOGY ἐπὶ ‘upon’ + noun root ἐρετμ- (ἐρετμός) ‘rowing’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Od. II, 403; IV, 559; V, 16, 141; XIV, 224; XVII, 145
CASE: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift