ἐπίκλησις

in ε

COMPOUND: ἐπίκλησις, -εως
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘surname, additional name’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on, upon’ + verbal root κλη- (καλέω) ‘call, summon’ + noun suf. -σις, -εως
OCCURRENCE: Il. VII, 138; XVI, 177; XVIII 487; XXII, 29, 506; Od. V, 273
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: