ἐπίσκοπος

in ε

COMPOUND: ἐπίσκοπος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING: ‘one who watches over, overseer, guardian’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + σκοπός (σκέπτομαι) ‘one that watches’
OCCURRENCE: Il. X, 38, 342; XXII, 255; XXIV, 729.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m pl., acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift. Alternative analysis as V-governing tatpuruṣa [P+V+Suf] ἐπι+σκοπ+ος (possibly simple σκοπός as backformation from compounds with 2nd member -σκοπος?)