ἐπαινή

in ε

COMPOUND: ἐπαινή, -ῆς
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: awesome’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon, over’ + αἰνή (αἰνός, –ή, –όν) ‘dread, horrible’
OCCURRENCE: Il. IX, 457, 569; Od. X, 491, 534, 564; XI, 47
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg., dat. sg., nom. sg., acc. sg
HEADEDNESS: endocentric (right- headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of Περσεφόνεια