ἐπαοιδή

in ε

COMPOUND: ἐπαοιδή = ἐπῳδή, ῆς
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING:song sung to or over, enchantment, spell
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + ἀοιδ-ή, Att. contr. ᾠδή, (ἀείδω) ‘song’
OCCURRENCE: Od. XIX, 457
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: