ἐπάρουρος

in ε

COMPOUND: ἐπάρουρος, -ον 
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘attached to the soil’ 
ETYMOLOGY: ἐπ- (ἐπί) ‘on, upon’ + noun root αρουρ- (ἄρουρα) ’tilled or arable land, earth, ground, land’ + adj. suf. -ος, -ον  
OCCURRENCE: Od.XI, 489.   
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: