ἐπασσύτερος

in ε

COMPOUND: ἐπασσύτερος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [P+P+V+Suf]
MEANING: ‘one upon another, one after another’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + ἀνά ‘on, up’ + verbal root συ- (σεύω) ‘set on, put in quick motion’ + Adj. Suf. -τερος, -α, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 383; IV, 423, 427; VIII, 277; XII, 194; XVI, 418; Od. XVI, 366
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg., nom. m. pl.,nom. f. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: