ἐπιβουκόλος

in ε

COMPOUND: ἐπιβουκόλος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING: ‘tending kine’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + βουκόλος ‘tending kine’ 
OCCURRENCE: Od. III, 422; XX, 235; XXI, 199; XXII, 268, 285, 292
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: