ἐπιγουνίς

in ε

COMPOUND: ἐπιγουνίς, -ίδος
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘part above the knee, great muscle of the thigh’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on, upon’ + noun stem γο(υ) (γόνυ, γόνατος) ‘knee’ + f. noun suf. -ις, -ιδος
OCCURRENCE: Od. XVII, 225; XVIII, 74
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: