ἐπιδίφριος

in ε

COMPOUND: ἐπιδίφριος , -ον
CATEGORIZATION: A [Pr+Adv+V+Suf]
MEANING: ‘on the car’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on’ + δίς ‘twice, doubly’ + verbal root φρ- (φέρω) ‘bear or carry a load’ + adj. suf. -ιος
OCCURRENCE: Od. XV, 51, 75
CASE/GENDER/NUMBER: acc. pl. n.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: