ἐπιδευής

in ε

COMPOUND: ἐπιδευής, -ές, poet. for ἐπιδεής
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘in need’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + verbal root δευ- (δέω, δεύω) ‘lack, be in need of’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. V, 481; IX, 225; XII, 299; XIII, 622; XIX, 180; Od. IV, 87; XXI, 185, 253; XXIV, 171
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl., acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the nature of the SM is not clear. DELG points out that ‘il existe une vingtaine d’adj. composés sigmatiques in -δεής […but ] il n’existe pas de *δέος « manque, infériorité »’. So we must say that the SM derives from a verb root even if the adjective seems to be a bahuvrīhi by the semantic point of view.