ἐπιμάρτυρος

in ε

COMPOUND: ἐπιμάρτυρος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING: ‘witness to’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + μάρτυρος (epic form for μάρτυς) ‘witness’
OCCURRENCE: Il. VII, 76
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Alternative analysis as tatpuruṣa (V-governing) [P+N+Suf] ἐπι+μάρτυρ+ος