ἐπινεφρίδιος

in ε

COMPOUND: ἐπινεφρίδιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘upon the kidneys’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on, upon’ + noun root νεφρ- (νεφροί) ‘kidneys’ + adj. suf. -ιδιος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXI, 204
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-complement) – tatputuṣa (P-governing)
NOTES: