ἐπιποιμήν

in ε

COMPOUND: ἐπιποιμήν, -ένος, (ὁ, ἡ)
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING:herdsman’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon, on’+ ποιμήν, -ένος ‘herdsman’
OCCURRENCE: Od. XII, 131
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: