ἐπισχεσίη

in ε

COMPOUND: ἐπισχεσἰη, -ης, ep. for ἐπισχεσία
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘a thing held out, a pretext’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + verbal root σχε- (cf. inf. aor. σχεῖν from ἔχω ) ‘ have, hold’ + noun suf. -σίη, -ης
OCCURRENCE: Od. XXI, 71
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: