ἐπιτάρροθος

in ε

COMPOUND: ἐπιτάρροθος, -ου (Ep. for ἐπίρροθος)
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING: ‘helper, defender’
ETYMOLOGY: ἐπι- (ἐπί) ‘upon’, intensifier in compounding + τάρροθος, -ου ‘helper, defender’
OCCURRENCE: Il. V, 808, 828; XI, 366; XII, 180; XVII, 339; XX, 453 XXI, 289; Od. XXIV, 182
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. pl., nom. du.,
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: in Hom. always of the gods that help in fight