ἐπιχθόνιος

in ε

COMPOUND: ἐπιχθόνιος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘upon the earth’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + noun root χθον- (χθών, χθονός) ‘earth’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. I, 266, 272; II, 553; IV, 45; IX, 558; XXIV, 220, 505; Od. I, 167; VIII, 479; XVII, 115; XVIII, 136; XXII, 414; XXIII, 65; XXIV, 197
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: χθόνιος, A, is post-Hom.