ἐπώνυμος

in ε

COMPOUND: ἐπώνυμος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+A+Suf]
MEANING: ‘given as a significant name; surnamed’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘upon’ + noun root ὠνυμ- (ὄνυμα = ὄνομα, -ατος) ‘name of a person’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 562; Od. VII, 54; XIX, 409
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: deteminative – karmadhāraya or subordinate (P-argument) – tatpuruša (P-governing)
NOTES: ὠνυμ- is aeolic; cf. ἀνώνυμος