ἐριβρεμέτης

in ε

COMPOUND: ἐριβρεμέτης, -εω
CATEGORIZATION: N [Part+V+Suf]
MEANING: ‘loud-thundering’
ETYMOLOGY: ἐρι- ‘very, much’ + verbal root βρεμ- (βρέμω) ‘roar’ + noun suf. –έτης, -εω/ου
OCCURRENCE: Il. XIII, 624
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: