ἐριούνιος

in ε

COMPOUND: ἐριούνιος, -ου or ἐριούνης, -ου
CATEGORIZATION: N [Part+N?]
MEANING: ‘Helper?’
ETYMOLOGY: ἐρι- ‘very, much’ + οὔνιος (= δρομεύς) ‘runner’
OCCURRENCE: Il. XX, 34 (ἐριούνης), 72; XXIV, 360, 440, 457, 679; Od. VIII, 322 (ἐριούνης)
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of Hermes, of uncertain meaning