ἐριστάφυλος

in ε

COMPOUND: ἐριστάφυλος, –ον
CATEGORIZATION: A [Part+N+Suf]
MEANING: ‘made of fine grapes’
ETYMOLOGY: ἐρι- ‘very, much’ (particle) + noun root (σταφυλ-) σταφυλή ‘grapes’ + adj. suf. –ος, –ον
OCCURRENCE: Od. IX, 111, 358
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrhi
NOTES: