ἐρυσάρματες

in ε

COMPOUND: ἐρυσάρματες, -των 
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘chariot-drawing’
ETYMOLOGY: verbal root ἐρυσ- (ἐρύω) ‘draw’ + noun root άρματ- (ἅρμα, -ατος) ‘war-chariot’ + adj. suf. -ες 
OCCURRENCE: Il. XV, 354; XVI, 370
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: nom. and acc. pl., with no sg. in use