Ἐτεόκρητες

in ε

COMPOUND: Ἐτεόκρητες, -ων
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘true Cretans
ETYMOLOGY: adj. stem ἐτεό- (ἐτεός)true, genuine’ + Κρῆτες (Κρής), mostly in pl.’Cretan’
OCCURRENCE: Od. XIX, 176
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya 
NOTES: