ἐυπλοκαμίς

in ε

COMPOUND: ἐυπλοκαμίς, -ῖδος
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘with beautiful tresses’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun stem πλοκαμι- (πλοκαμίς) ‘tress’ + adj. suf. -ις, -ιδος
OCCURRENCE: Od. II, 119; XIX, 542
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: