ἐφημέριος

in ε

COMPOUND: ἐφημέριος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘on, for or during the day’
ETIMOLOGY: ἐφ- (ἐπί) ‘upon’ + noun root ἡμέρ- (ἡμέρα, -ας) ‘day’ + adj. suf. -ιος, -ια, -ιον
OCCURRENCE: Od. XXI, 85
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentrinc
CLASSIFICATION: subordinative (P-complement) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: