Ἐχέπωλος

in ε

COMPOUND: Ἐχέπωλος, -ου
CATEGORIZATION: Ν [V+N]
MEANING: ‘Echepolus’
ETIMOLOGY: verbal root ἐχε- (ἔχω) ‘have, hold’ + πῶλος, -ου ‘horse’ 
OCCURRENCE: Il. IV, 458; XXIII, 296
CASE: nom. m .sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: