ἐϋσταθής

in ε

COMPOUND: ἐϋσταθής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘well-based, well-built’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + verbal root σταθ- (ἵστημι) ‘make to stand’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XVIII 374; Od. XX, 258; XXII, 120, 127, 257, 274, 441, 458; XXIII, 178
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., gen. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the -θ- in σταθ- comes perh. from aor. ἐστάθην