ἐϋφρονέων

in ε

COMPOUND: ἐϋφρονέων, -έουσα, -έον 
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘with kind (or prudent) mind’
ETIMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root φρον-, φρεν- (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -έων, -έουσα, -έον
OCCURRENCE: Il. I, 73, 253; IX, 95; XVIII, 253 
CASE: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the verb εὐφρονέω is not attested