ἑκάεργος

in ε

COMPOUND: ἑκάεργος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘who works from afar’ 
ETYMOLOGY: ἑκά- (ἑκάς) ‘afar’ + verbal root εργ- (ἐργάζομαι) ‘work, labour’ + adj. suf. -ος, -η, -ον 
OCCURRENCE Il. I, 147, 474, 479; V, 439; VII, 34; IX, 564; XV, 243, 253; XVI, 94; XVII, 585; XXI, 461, 472, 478, 600; XXII, 15, 220; Od. VIII, 323
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: epith. of Apollo