ἑκατηβελέτης

in ε

COMPOUND: ἑκατηβελέτης, -αο 
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘far-darting’
ETYMOLOGY:  ἑκατ- (ἑκάς)  ‘afar, far off’ + verbal root  βελ- (βαλ- > βάλλω) ‘throw’+ noun suf. –(ε)της, -ταο
OCCURRENCE: Il. I, 75
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg. 
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: other meaning ‘hitting the mark at will’ if  ἑκ- < ἑκατ- (cf. ἑκών -οῦσα –όν, Adj.) ‘readily, wittingly, purposely’. Less probably, Hesichius explained (s.v. ἑκατηβόλος) ‘shooting a hundred βέλη’, where ἑκατ- < ἑκατόν ‘a hundred’.  S. ἑκατηβόλος.