ἑκατηβόλος

in ε

COMPOUND: ἑκατηβόλος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘far-darting’
ETYMOLOGY: ἑκα- (ἑκάς) ‘afar’ or ἑκατόν ‘a hundred’ + verbal root βόλ- (βάλλω) ‘throw’ + suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. I, 370; V, 444; XV, 231; XVI, 711; XVII, 333; Od. VIII, 339; XX, 278;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen m. sg., acc. m. sg. , voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: another hypothesis takes into account ἑκατόν giving the compound the meaning ‘throwing hundred arrows’. With ἑκατόν, however, would have been ἑκατοβόλος. On the other hand, ἑκατη– could be regarded as an allargement of ἑκά-ς so as to gain one more syllable in the verse. S. ἑκηβόλος