ἑκηβόλος

in ε

COMPOUND: ἑκηβόλος, -ον 
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘far shooting’
ETYMOLOGY: ἑκη- (ἑκάς) ‘afar, far off’ + verbal root  βολ- (βάλλω) ‘throw’+ adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 14, 21, 96, 110, 373, 438; XVI, 513; XXII, 302; XXIII, 872
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen, m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: other meaning ‘attaining his aim’ if  ἑκ- from ἑκών -οῦσα -όν, Adj., ‘readily, wittingly, purposely’. Epith. of Apollo. S. ἑκατηβόλος