ἑλίκωψ

in ε

COMPOUND: ἑλίκωψ, -ωπος
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘with rolling eyes, quick-glancing’
ETYMOLOGY:  verbal root ἑλικ- (ἑλίσσω) ‘turn round, roll’ + noun root ωπ (ὤψ, -ὠπός) ‘eye’ + adj. suf. –ς, -ος
OCCURRENCE: Il. I, 389; III, 190, 234; XVI, 569; XVII, 274; XXIV, 402
CASE: nom. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: s. ἑλικῶπις