ἑλκεσίπεπλος

in ε

COMPOUND: ἑλκεσίπεπλος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘trailing the robe’
ETYMOLOGY: verbal root ἑλκεσι- (ἕλκω) ‘draw, drag’ + noun root/stem πεπλ(o)– (πέπλος) ‘robe’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VI, 442; VII, 297; XXII, 105
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: verbal root shows