ἑνδεκάπηχυς

in ε

COMPOUND: ἑνδεκάπηχυς, -υ
CATEGORIZATION: A [Num+N]
MEANING:eleven cubits long
ETYMOLOGY: ἕνδεκα ‘eleven’ + πῆχυς, πήχεος ‘forearm, arm’
OCCURRENCE: Il. VI, 319; VIII, 494
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi – dvigu
NOTES: